(2-Chloro-4,6-dimethylphenyl)hydrazine

(2-Chloro-4,6-dimethylphenyl)hydrazine