2,5-Dimethyl-3,6-diphenylpyrazine

2,5-Dimethyl-3,6-diphenylpyrazine