2-Chloro-N-(2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl-phenyl)-nicotinamide

2-Chloro-N-(2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl-phenyl)-nicotinamide