2-[2-[bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amino]ethoxy]ethanol

2-[2-[bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amino]ethoxy]ethanol