6-(Dimethylamino)-2-(2-(2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)vinyl)-1-methylquinolinium methyl sulphate

6-(Dimethylamino)-2-(2-(2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)vinyl)-1-methylquinolinium methyl sulphate