4-((4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)azo)-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one

4-((4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)azo)-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one