Benzoic acid, 4-(2-(4-(5-methyl-2-benzoxazolyl)phenyl)ethenyl)-

Benzoic acid, 4-(2-(4-(5-methyl-2-benzoxazolyl)phenyl)ethenyl)-