3-(1-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid

3-(1-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid