(Bis((3-phenylallyl)oxy)methyl)vinylbenzene

(Bis((3-phenylallyl)oxy)methyl)vinylbenzene