4-((4-(Trifluoromethyl)-2-benzothiazolyl)azo)-2,5-dimethyl-N-(1-methylpropyl)aniline

4-((4-(Trifluoromethyl)-2-benzothiazolyl)azo)-2,5-dimethyl-N-(1-methylpropyl)aniline