4-Methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran

4-Methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran