[1-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-2-phenylethyl]malonic acid

[1-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-2-phenylethyl]malonic acid