4-Bromo-4'-(1-bromo-2-phenylethyl)-1,1'-biphenyl

4-Bromo-4'-(1-bromo-2-phenylethyl)-1,1'-biphenyl