Cinnoline, 4-(2-(3-nitrophenyl)ethenyl)-

Cinnoline, 4-(2-(3-nitrophenyl)ethenyl)-