3-Ethylhexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one

3-Ethylhexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one