1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,3-diphenylbutane

1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,3-diphenylbutane