4,11-Dimethyltetradecane

4,11-Dimethyltetradecane