1,2-Dichloro-4-(1-chloroethyl)benzene

1,2-Dichloro-4-(1-chloroethyl)benzene