1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-5-methoxy-2-methylindole-3-carboxylic acid

1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-5-methoxy-2-methylindole-3-carboxylic acid