N-Hydroxy-3,2'-dimethyl-4-aminobiphenyl

N-Hydroxy-3,2'-dimethyl-4-aminobiphenyl