(2S)-2-AMINO-4-[[(1R)-1-(CARBOXYMETHYLCARBAMOYL)-2-(HYDROXYMETHYLSULFANYL)ETHYL]CARBAMOYL]BUTANOIC ACID

(2S)-2-AMINO-4-[[(1R)-1-(CARBOXYMETHYLCARBAMOYL)-2-(HYDROXYMETHYLSULFANYL)ETHYL]CARBAMOYL]BUTANOIC ACID