2,2',4',5,5'-Pentachloro-4-methylsulfonylbiphenyl

2,2',4',5,5'-Pentachloro-4-methylsulfonylbiphenyl