1-Methyl-2-p-tolyloxymethyl-1H-benzoimidazole

1-Methyl-2-p-tolyloxymethyl-1H-benzoimidazole