2-(4-Chloro-2-fluoro-5-(2-propynyloxy)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione

2-(4-Chloro-2-fluoro-5-(2-propynyloxy)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione