Phenyl(5,6-dimethyl-7-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-yl) ketone

Phenyl(5,6-dimethyl-7-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-yl) ketone