1',3',3'-Trimethyl-8-nitrospiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline)

1',3',3'-Trimethyl-8-nitrospiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline)