N-(2,4-dimethoxyphenyl)-4-phenylpiperazine-1-carbothioamide

N-(2,4-dimethoxyphenyl)-4-phenylpiperazine-1-carbothioamide