1-benzhydryl-4-(phenylsulfonyl)piperazine

1-benzhydryl-4-(phenylsulfonyl)piperazine