methyl 4-{[(e)-(4-methoxyphenyl)methylidene]amino}benzoate

methyl 4-{[(e)-(4-methoxyphenyl)methylidene]amino}benzoate