2-[2-[4-(BENZOXAZOL-2-YL)PHENYL]VINYL]-5-METHYLBENZOXAZOLE

2-[2-[4-(BENZOXAZOL-2-YL)PHENYL]VINYL]-5-METHYLBENZOXAZOLE