2-[4-[2-(BENZOXAZOL-2-YL)VINYL]PHENYL]-5-METHYLBENZOXAZOLE

2-[4-[2-(BENZOXAZOL-2-YL)VINYL]PHENYL]-5-METHYLBENZOXAZOLE