(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl anthranilate

(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl anthranilate