4-Biphenylyl glycidyl ether

4-Biphenylyl glycidyl ether