N-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-2-[5-(2-fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-acetamide

N-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-2-[5-(2-fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-acetamide