4,4,6-Trimethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborinane

4,4,6-Trimethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborinane