((p-Octylphenoxy)methyl)oxirane

((p-Octylphenoxy)methyl)oxirane