Methyl beta-methylaziridine-1-propionate

Methyl beta-methylaziridine-1-propionate