1-(2-Isopropoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol

1-(2-Isopropoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol