4-(diethylamino)-2-phenylbutanenitrile

4-(diethylamino)-2-phenylbutanenitrile