4-(5-Cyclohexylcarbamoylmethylsulfanyl-tetrazol-1-yl)-benzoic acid

4-(5-Cyclohexylcarbamoylmethylsulfanyl-tetrazol-1-yl)-benzoic acid