2-Amino-3,3,5-trimethylcyclopentanemethylamine

2-Amino-3,3,5-trimethylcyclopentanemethylamine