2-Methoxy-2-(1-phenylethoxy)ethylbenzene

2-Methoxy-2-(1-phenylethoxy)ethylbenzene