1-(2-fluorophenyl)-4-[(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine

1-(2-fluorophenyl)-4-[(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine