2-(Aminomethyl)-3,3,5-trimethylcyclopentanamine

2-(Aminomethyl)-3,3,5-trimethylcyclopentanamine