Ethyl 4-((7-hydroxy-3,7-dimethyloctylidene)amino)benzoate

Ethyl 4-((7-hydroxy-3,7-dimethyloctylidene)amino)benzoate