(4-((4,5-Dimethylhexyl)oxy)-2-hydroxyphenyl) phenyl ketone

(4-((4,5-Dimethylhexyl)oxy)-2-hydroxyphenyl) phenyl ketone