1,3,5-Trimethyl-4-(isopropenyl)-1-cyclohexene

1,3,5-Trimethyl-4-(isopropenyl)-1-cyclohexene