1,3,4-Trimethyl-5-(isopropenyl)-1-cyclohexene

1,3,4-Trimethyl-5-(isopropenyl)-1-cyclohexene