6-chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-phenylquinazoline

6-chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-phenylquinazoline