methyl 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyacetate

methyl 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyacetate